Luontokadon pysäyttäminen kutsuu johtajuuteen: jokaisen panos merkitsee

Lukuaika

Luontokadon pysäyttäminen kutsuu johtajuuteen: jokaisen panos merkitsee

Maa on ainoa planeetta, jolla tiedämme varmuudella olevan elämää. Elämä on kehittynyt täällä noin neljän miljardin vuoden ajan moninaistuen jatkuvasti. Sen kehitystä kuvastaa metafora elämän puusta, jossa oksien kärjissä olevat lehdet kuvaavat eliölajeja. Ne ovat kaikki yhteydessä toisiinsa haarojen ja rungon kautta. Välillä osa oksista on katkennut myrskyissä, kun elämää koetelleet suuret sukupuuttoaallot ovat kaventaneet elämän edellytyksiä. Maan historian viisi suurta sukupuuttoaaltoa ovat aiheutuneet esimerkiksi meteoriitti-iskuista tai rajuista muutoksista maapallon ilmastossa.

Luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, elonkirjo ja luonnon kirjo viittaavat kaikki samaan asiaan – elämään sen kaikissa ilmenemismuodoissa.

Nykypäivänä olemme ajautumassa kohti kuudetta sukupuuttoaaltoa. Ensimmäistä kertaa maapallon historiassa sukupuuttoaallon syynä on yksi laji – ihminen. Ihmistoiminnan vaikutuksesta luonnon monimuotoisuus köyhtyy nopeasti eli tapahtuu luontokatoa. Teollistuneen, ja talouskasvuun perustuvan yhteiskuntamme elämäntyyli nojaa voimakkaaseen luonnonvarojen ylikulutukseen. Nykypäivänä ihmisen vaikutus näkyy kautta maapallon Etelämantereelta Amazonian sademetsäalueen syvyyksiin. Koskematonta luontoa ei käytännössä ole enää olemassa. Elämme vahvistuvan luontokadon keskellä.

Luontokato vaikuttaa moneen

Uusimpien arvioiden mukaan seuraavien vuosikymmenten aikana jopa miljoona eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Sukupuutot ovat kuitenkin vain yksi luontokadon monista ilmenemismuodoista, joita ovat myös esimerkiksi lajien perinnöllisen monimuotoisuuden tai kokonaisten ekosysteemien rapautuminen. On hyvä muistaa, että luontokato ei ole ainoastaan ympäristö(n)haaste. Luontokato vaarantaa myös ihmiskunnan hyvinvoinnin, talouden, terveyden ja turvallisuuden. Se on myös mitä suuremmassa määrin ihmisoikeuskysymys. Jokaisella ihmisellä, myös tulevilla sukupolvilla, tulee olla mahdollisuus terveeseen ympäristöön. Kyse on yksinkertaistaen kaiken elämän tulevaisuudesta – mukaan lukien ihmisen.

Tarvitsemme systeemitason muutoksia

Luontokato on edelleen mahdollista pysäyttää. Tämä antaa toivoa ja kannustaa meitä yhdessä eteenpäin. Koska luontokadon syyt ovat moninaiset, yksittäiset ratkaisut eivät kuitenkaan riitä. Tarvitaan systeemitason muutos eli laaja kulttuuristen ja yhteiskunnallisten arvojen, käytäntöjen, päätöksenteon, kulutuksen, talouden rakenteiden sekä liiketoimintalogiikan muutos, jonka myötä tehokkaita, realistisia ja mitattavia toimenpiteitä voidaan toteuttaa riittävän laajasti. Vaikka biodiversiteettitutkimus on perinteisesti mielletty biologiseksi tutkimukseksi, tulee alan tutkimusta jatkossa ennakkoluulottomasti yhdistää eri tieteenalojen näkökulmien kanssa. Tämä on johtanut Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön ja Kauppakorkeakoulun välisen yhteistyön tiivistymiseen viime vuosien aikana. Ennakkoluulottoman, tieteenaloja yhdistävän yhteistyön tuloksena syntyi ensin Suomen Akatemian Profi6-ohjelman rahoittama BIODIFORM-konsortio, joka tutkii luontokadon pysäyttämisessä tarvittavaa ja yhteiskunnan eri tasot läpäisevää systeemitason muutosta. Sama yhteistyö käynnisti Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoittaman BIODIFUL-konsortion, johon liittyivät mukaan Luonnonvarakeskus, Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu sekä LUT-yliopisto.

Luonnon monimuotoisuuden kunnioittaminen kaikilla tasoilla tärkeää

Laajan systeemitason muutoksen onnistuminen vaatii johtajuutta, jotta globaali talousjärjestelmä voi siirtyä luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaan suuntaan. Luontokatoa pysäyttäviä johtajuuden lähestymistapoja ei kuitenkaan ole vielä laajalti käytössä, saati tutkittu. BIODIFUL-tutkimushanke vastaa tähän haasteeseen. Tavoitteenamme on selvittää, miten voimme edistää luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta. Monitoimijalähestymistavan kautta työstämme johtajuuden ja systeemisen muutoksen yhteyttä. Luontokadon nopeasta etenemisestä johtuen tarvitaan sekä ylhäältä alas suuntautuvaa transformatiivista johtajuutta, että proaktiivista, yksilö- ja yhteisölähtöistä, alhaalta ylös suuntautuvaa ruohonjuuritason johtajuutta. BIODIFUL-konsortion tieteellinen ja yhteiskunnallinen tavoite on tukea ja mahdollistaa muutosta kohti luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta yksilö-, organisaatio- ja yhteiskuntatasoilla. Hankkeessa keskitytään erityisesti ruokajärjestelmään ja luonnon virkistyskäyttöön.

Kutsumme jokaisen mukaan tähän muutokseeen. Meitä jokaista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentajina!

Ilari Sääksjärvi ja Satu Teerikangas

Sinua saattaa kiinnostaa myös: