BIODIFUL-kysely: Suomalaiset odottavat  hallitukselta tiukkoja toimia luonnon köyhtymisen ratkaisemiseksi 

Lukuaika

Viime viikkoina on keskusteltu luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja erityisesti hallituksen johtajuudesta luonnon köyhtymisen eli luontokadon ehkäisemisessä. BIODIFUL-hankkeen uunituoreen kansalaiskyselyn perusteella suomalaiset kokevat suurta huolta luontokadon etenemisestä ja toivovat hallitukselta tiukkoja toimia.

Kyselyn mukaan yli puolet (54 %) suomalaisista kokee suurta huolta luontokadon etenemisestä. Huoli luontokadosta on selvästi yleisempää naisilla (61 %) kuin miehillä (46 %). Vastaajista 27 % ei koe suurta huolta luontokadon etenemisestä.

Niin ikään yli puolet vastaajista (52 %) on sitä mieltä, että hallituksen tulisi olla tiukka luonnon köyhtymiseen liittyvässä sääntelyssä ja vain 15 % vastaajista on asiasta eri mieltä. Naisista lähes 60 % ja miehistä reilu 45% toivovat hallitukselta tiukkoja sääntelytoimia. Eri mieltä väitteen kanssa on naisista vain joka kymmenes ja miehistä joka viides. Kyselyyn vastanneista 40 % kannattaa voimakkaita hallituksen toimia luonnon köyhtymisen ratkaisemiseksi ja 25% puolestaan ei kannata. Jälleen naisista selvästi suurempi osuus (44 %) kuin miehistä (36 %) kannattaa voimakkaita hallituksen toimia luontokadon ratkaisemiseksi. Molempiin väittämiin neutraalisti suhtautuu noin kolmannes vastaajista. Kysely osoittaa, että suomalaiset ovat huolissaan luonnon tilasta ja valmiita tukemaan hallituksen tiukkojakin toimia luonnon köyhtymisen ratkaisemiseksi.

Kansainvälisesti Suomi on sitoutunut Euroopan unionin biodiversiteettistrategian tavoitteisiin, jotka tähtäävät luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä. Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama BIODIFUL-hanke peräänkuuluttaa luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta ja käytännön toimia, joilla luonnon köyhtyminen saadaan pysäytettyä. 

Datan kuvaus: Tietokanta koostuu kyselyaineistosta, joka käsittelee vastaajien näkemyksiä muun muassa luonnon monimuotoisuudesta ja kulutustottumuksista. Innolink Oy keräsi verkkopaneeliaineiston 6.-23.5.2024. Kohderyhmänä olivat 18-75-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Otos (N=2005) kerättiin sukupuolen, iän ja alueen (NUTS2) mukaan väestöä edustavaksi ja virhemarginaali on 2,2 %. Väittämissä käytetyt 7- ja 5-portaiset Likert-asteikot on tässä yhdistetty kolmeen luokkaan.

Sinua saattaa kiinnostaa myös: